Polityka Prywatności & Cookies


POLITYKA PRYWATNOŚCI 
JUMPWORLD.PL


Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych zbieranych w ramach strony internetowej znajdującej się pod adresem www.jumpworld.pl (dalej: Strona).

1.    ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1.1.    JumpWorld Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Gallusa 12/121, 40-594 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000713073 REGON: 361115522, NIP: 6252453649 jest Administratorem Danych Osobowych (dalej: Administrator lub JumpWorld) przekazywanych przez użytkowników Strony (dalej: Użytkowników).
1.2.    Kontakt z Administratorem może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email administracja@jumpworld.pl
    
2.    ZAKRES I OKRES PRZETWARZANIA
2.1.    Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkownika, a następnie przesłanych JumpWorld, za pomocą odpowiedniego formularza, danych przekazywanych drogą elektroniczną oraz drogą telefoniczną. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, adresu IP komputera, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, dane z Google Analytics
2.2.    Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.
2.3.    Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres:
2.3.1.    odpowiedni dla wykazania prawidłowego udzielenia odpowiedzi lub wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń), lub
2.3.2.    pięciu lat od dnia zawarcia przez niego ostatniej odpłatnej umowy na korzystanie w usług w ramach Parku Trampolin JumpWorld.
a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.  
2.4.    W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), JumpWorld może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
2.5.    JumpWorld nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich. 

3.    CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA
3.1.    Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) wykonywania umów o korzystanie z Parku Trampolin JumpWorld, wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności prowadzenia konta i dokonywania rezerwacji; (c) działań promocyjnych i handlowych.
3.2.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku:
3.2.1.    o którym mowa w ust. 3.1. lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem,
3.2.2.    o którym mowa w ust. 3.1. lit. (b), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
3.2.3.    o którym mowa w ust. 3.1. lit. (c) - dobrowolnie wyrażona zgoda Użytkownika.
3.3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług przez JumpWorld.  

4.    ODBIORCY DANYCH
4.1.    JumpWorld może powierzać przetwarzanie dane osobowych podmiotom trzecim, wówczas odbiorcami danych Użytkownika mogą być: dostawca hostingu dla Strony https://jumpworld.pl/, firma obsługująca technicznie Stronę, firma księgowa, franczyzobiorcy. 
4.2.    Dane osobowe zgromadzone przez JumpWorld mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
4.3.    Każdy podmiot, któremu Użytkownik powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkownika w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkownika w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Użytkownika.

5.    PRAWA PODMIOTU DANYCH
5.1.    Użytkownik ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z  systemu należącego do JumpWorld, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował JumpWorld, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez JumpWorld na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od JumpWorld dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia JumpWorld zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na JumpWorld  do organu nadzorczego.

6.    INNE DANE
6.1.    Strona może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w ramach Strony i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli Użytkownik wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Stroną. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Stronie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika. 

7.    BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE
7.1.    JumpWorld stosuje środki techniczne i organizacyjne określone w zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). 
7.2.    Usługodawca wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Usługodawca wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
7.3.    Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika a Stroną, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.
7.4.    JumpWorld wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

8.    COOKIES
8.1.    W celu prawidłowego działania Strony, JumpWorld korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Strony, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta ze stron – są to zazwyczaj: adres Strony, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
8.2.    JumpWorld wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
8.3.    Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
8.4.    Cookies funkcjonujące na Stronie są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
8.5.    Pliki generowanie bezpośrednio przez Stronę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów JumpWorld) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
8.6.    Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Strony.
8.7.    JumpWorld wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika na Stronie i utrzymywania sesji Użytkownika, konfiguracji Strony i dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania ze Strony; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.
8.8.    JumpWorld wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Strony, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com, youtube.com oraz instagram.com. 
8.9.    Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
8.10.    Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

9.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1.    Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.