Regulamin Parku

W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu JumpWorld, mając na celu przede
wszystkim troskę o zdrowy rozwój i zdrowe promowanie sportu przy jednoczesnym
przeciwdziałaniu niepożądanym zachowaniom użytkowników obiektu, mogących narażać siebie
i/lub innych na utratę zdrowia, ustanawia się niniejszy Regulamin.


REGULAMIN PARKU
Administratorem przekazanych w ramach świadczonych usług danych osobowych jest Jump
Ostróda Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Grunwaldzka 55, 14-100 Ostróda.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarta umowa z administratorem, która wchodzi w
życie z chwilą przekazania danych osobowych lub wejścia na obiekt i dla wykonania której
przetwarzanie danych jest niezbędne. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem.
Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niedopełnienie spowoduje, że
zawarcie i realizacji umowy nie jest możliwa. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż to jest konieczne, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych. Istnieje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Regulacje związane z ochroną danych osobowych stanowi załącznik nr 1. Ochrona danych osobowych.


1. JumpWorld jest marką należącą do JUMPWORLD SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą w Katowicach przy ul.
Gallusa 12/121, 40-594 Katowice, wpisana w rejestrze REGON pod nr. 361115522, o numerze NIP
6252453649 JumpWorld Ostróda zarządzany jest przez Jump Ostróda Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie przy ul. Grunwaldzka 55, 14-100 Ostróda, o numerze NIP: 5662023899, REGON: 384006930, zwanym w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
2. Wszystkie osoby korzystające z Parku JumpWorld są bezwzględnie zobowiązane do zapoznania się
z niniejszym Regulaminem. Jeżeli osoba nie zapoznała się z niniejszym Regulaminem lub nie
zaakceptowała go w całości, nie może korzystać z Parku JumpWorld.
3. JumpWorld jest obiektem, z którego mogą korzystać osoby spełniające poniższe warunki:
• Dzieci od 3 do 13 lat – możliwe korzystanie tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego po
podpisaniu oświadczenia o akceptacji regulaminu. Z dzieckiem do 6 roku życia może wejść opiekun
na jednym bilecie.
• Młodzież od 14 do 18 lat – może korzystać z atrakcji parku po podpisaniu zgody przez rodzica lub
opiekuna prawnego. Obecność opiekuna prawnego w parku nie jest obowiązkowa. Natomiast
rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za osobę przebywającą w parku w trakcie
jego nieobecności. Pozwolenia można pobrać w punkcie JumpWorld lub ze strony internetowej
www.jumpworld.pl. Inne formy pozwoleń nie będą akceptowane.
• Osoby powyżej 18 roku życia mogą korzystać z Parku bez ograniczeń.
4. Pobyt na terenie JumpWorld jest możliwy po wniesieniu opłaty zgodnej z cennikiem, dostępnej w
obiekcie oraz na stronie internetowej www.jumpworld.pl, oraz otrzymaniu kluczyka i opaski. Czas
korzystania z obiektu zaczyna się w momencie pobrania opaski, a kończy w momencie jej zdania.
5. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za otrzymaną opaskę oraz kluczyk do szatni i to on ponosi
odpowiedzialność materialną, w przypadku utracenia opaski lub klucza. Odpowiednio za opaskę:
40zł, za klucz: 20zł.
6. Opiekun grupy przed wejściem do Parku zobowiązany jest do każdorazowego wypełnienia
formularza zgłoszeniowego grupy zorganizowanej oraz zapoznanie członków grupy z regulaminem,
gdyż to osoba wypisująca zgłoszenie jest odpowiedzialna za osoby wchodzące na obiekt.
7. Jeden opiekun może mieć pod opieką maksymalnie 15 osób.
8. Zastrzegamy sobie prawo do całkowitej rezerwacji obiektu, co będzie umieszczone w kalendarzu
rezerwacji na naszej stronie internetowej www.jumpworld.pl.
9. Rezerwację należy uznać za przyjętą po otrzymaniu od pracownika Parku potwierdzenia
telefonicznego bądź mailowego, zależnie od formy składania rezerwacji.
10. Rezerwację grup zorganizowanych należy składać przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
11. Park nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą. Korzystanie przez dziecko lub młodzież możliwe
jest na podstawie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna.
12. Niewłaściwe korzystanie przez użytkownika z obiektu JumpWorld, ze szczególnym
uwzględnieniem niestosowania się do regulaminu, instrukcji i zaleceń obsługi – może wiązać się z
wystąpieniem z winy użytkownika urazów, uszkodzeń ciała i rzeczy, dlatego też, przestrzega się do
respektowania wszelkich reguł ustanowionych przez organizatora w celu uniknięcia jakiegokolwiek
ryzyka ich poniesienia.
13. JumpWorld przestrzega i zarazem prosi o niewnoszenie rzeczy wartościowych w celu uniknięcia
ewentualnych zniszczeń i kradzieży.
14. Organizator zwraca uwagę, iż użytkownicy odpowiadają zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w przypadku ewentualnego wyrządzenia przez siebie szkody w trakcie trwania imprezy. Za
szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.
15. Każdy użytkownik Parku korzysta z atrakcji będąc osobą świadomą swojego stanu zdrowia i
możliwości fizycznych. Zalecamy niekorzystanie z atrakcji osobom, którym wysiłek fizyczny może
zagrażać zdrowiu i życiu.
16. Zabrania się korzystania z atrakcji oraz wyposażenia Parku w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem.
17. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy lub doznania jakiegokolwiek urazu
należy natychmiast powiadomić pracownika Parku.
18. W Parku obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych środków
odurzających.
19. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będą wypraszane z obiektu bez
zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu.
20. Osoby zachowujące się agresywnie, niepoprawnie, używające wulgarnych słów będą wypraszane
przez pracowników Parku bez zwrotu kosztów i odszkodowań z tego tytułu.
21. Osoby korzystające z Parku przed rozpoczęciem korzystania z atrakcji, ze względów
bezpieczeństwa – muszą bezwzględnie pozostawić w szatni ubrania, buty i wszystkie rzeczy
przyniesione ze sobą z zewnątrz (telefony, klucze, jedzenie, napoje, biżuterię itp.)
22. Podczas korzystania z obiektu należy przestrzegać uwag i instrukcji pracowników Parku
JumpWorld. Osoby niestosujące się do zaleceń i Regulaminu zostaną wyproszone z obiektu.
23. Sygnał gwizdka jest równoznaczny z natychmiastowym zaprzestaniem aktywności w obiekcie.
24. Dla bezpieczeństwa własnego, jak i innych użytkowników obiektu prosimy o zgłaszanie
pracownikom wszystkich przypadków naruszenia Regulaminu i niebezpiecznych zachowań.
25. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, iż na terenie Parku znajdują się kamery monitoringu,
które rejestrują obraz dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom Parku.
26. Park JumpWorld nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu
spowodowane siłami wyższymi, niezależnymi od organizatora (np.: brak energii elektrycznej).
27. Wszystkie wątpliwości związane z Regulaminem dotyczące użytkowania obiektu, które nie zostały
uwzględnione w niniejszym regulaminie, należy kierować do pracowników Parku.
28. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia na adres
korespondencyjny Jump Ostróda Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 55, 14-100 Ostróda. Reklamacje
rozpatruje się analizując każdy przypadek indywidualnie zbierając dane z systemu rezerwacji online,
kasowego. Dodatkowo zgrywany jest materiał wideo z Parku oraz analizuje się Protokół Dziennego
obchodu Parku.
29. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z umowy zawartej na odległość,
jest sąd zgodny z odpowiednimi przepisami k.p.c.
30. Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń w Sądach Polubownych. Aktualne dane teleadresowe Sądu
polubownego są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.
31. Informujemy o braku możliwości odstąpienia od umowy w przypadku rezerwacji online na
konkretny termin wizyty, tj. ze względu na ustalony w umowie okres świadczenia usługi, co wynika z
art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta.
32. Park JumpWorld może zmienić niniejszy Regulamin zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
powszechnego.

UWAGA !!! PAMIĘTAJ, ŻE NIE JESTEŚ SAM NA OBIEKCIE. UWAŻAJ NA TO, CO ROBISZ, ABY NIE
WYRZĄDZIĆ SOBIE, JAK I INNYM UŻYTKOWNIKOM KRZYWDY.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TRAMPOLIN, PODUSZKI POWIETRZNEJ, BASENU Z GĄBKAMI STREFY
GLADIATORÓW:


1. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie regulaminu ogólnego Parku JumpWorld.
2. Rozpoczęcie korzystania z Parku Trampolin jest jednoznaczne z zapoznaniem się
z regulaminem i jego akceptacją.
3. Przed rozpoczęciem korzystania z trampolin należy przeprowadzić ćwiczenia rozgrzewające i
rozciągające.
4. Podczas korzystania z trampolin należy przestrzegać uwag i sugestii obsługi Parku.
5. Na trampoliny wchodzimy w skarpetkach antypoślizgowych (bez obuwia), w ubraniu sportowym,
niekrępującym ruchów. Dodatkowo należy unikać jakichkolwiek ostrych bądź luźnych elementów,
mogących stwarzać niebezpieczeństwo wystąpienia urazu, zranienia, kontuzji lub zniszczenia sprzętu
wchodzącego w skład Parku Trampolin.
6. Na trampoliny nie wolno wnosić rzeczy, które mogą spowodować zniszczenia lub urazy takie jak:
biżuteria, klucze, telefony, ubrania zawierające metalowe elementy, inne ostre przedmioty.
7. Zabrania się wchodzenia na strefę: Tor Ninja oraz Poduszki Powietrznej podczas nieobecności
personelu.
8. Zabrania się wchodzenia na trampoliny z jakimikolwiek substancjami w ustach (w szczególności z
gumą do żucia).
9. Zabrania się wnoszenia i spożywania żywności w strefie trampolin. Spożywanie żywności
dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych.
10. Na jednej trampolinie może jednocześnie skakać tylko jedna osoba.
11. Zalecane jest odbijanie się od trampolin ze środka pola, zawsze z dwóch nóg, tak aby wylądować
na obie stopy, z nogami lekko ugiętymi w kolanach.
12. W przypadku niekontrolowanego upadku najbezpieczniejszą pozycją jest pozycja skulonego
całego ciała (tak zwana pozycja embrionalna).
13. Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne trampolin, maty zabezpieczające i inne
elementy niebędące elementami przeznaczonymi do korzystania przez użytkowników Parku.
14. Zabrania się biegania między trampolinami i przez trampoliny, które są zajęte przez innego
użytkownika.
15. Dopuszcza się przechodzenie po matach zabezpieczających do wybranej trampoliny
z zachowaniem szczególnej ostrożności.
16. W strefie Poduszki Powietrznej zabronione jest zeskakiwać głową w dół. Przed wykonaniem skoku
należy upewnić się, że na poduszce powietrznej na wysokości zajmowanego toru nie znajduje się
żadna inna osoba, a po wykonanym skoku należy natychmiast opuścić strefę tym samym torem,
którym się wskoczyło.
17. W strefie Poduszki Powietrznej na wysokości jednego toru może przebywać wyłącznie jedna
osoba.
18. W strefie Poduszki Powietrznej zabrania się niebezpiecznych ewolucji bez asysty Personelu.
19. Nie należy skakać do basenu z gąbkami głową w dół. Przed wykonaniem skoku należy upewnić
się, że w basenie na wysokości zajmowanego toru nie znajduje się żadna inna osoba, a po
wykonanym skoku należy natychmiast opuścić basen tym samym torem, którym się wskoczyło.
20. W basenie z gąbkami na wysokości jednego toru może przebywać wyłącznie jedna osoba.
21. W basenie gladiatorów mogą przybywać maksymalnie 2 osoby, walczące ze sobą specjalnie
przygotowanymi do tego celu wałkami.
22. Na taśmie slackline może jednocześnie przebywać wyłącznie jedna osoba.
23. W basenie z gąbkami oraz strefie gladiatorów zabrania się szukania zagubionych przedmiotów,
należy ten fakt zgłosić pracownikowi Parku.
24. Zabrania się wyrzucania gąbek z basenu z gąbkami oraz z basenu gladiatorów na teren parku.
25. Osobom noszącym okulary lub soczewki zaleca się zastosowanie środków ochrony indywidualnej
oraz szczególnej ostrożności.
26. Należy zachować szczególną ostrożność przy opuszczaniu strefy trampolin.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TORU NINJA I TORU PARKOUR:
1. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie regulaminu ogólnego Parku JumpWorld.
2. Na atrakcję wchodzimy w skarpetkach antypoślizgowych lub obuwiu zmiennym, ubraniu
sportowym, niekrępującym ruchów. Dodatkowo należy unikać jakichkolwiek ostrych, bądź luźnych
elementów, mogących stwarzać niebezpieczeństwo wystąpienia urazu, zranienia, kontuzji lub
zniszczenia sprzętu wchodzącego w skład Parku.
3. Na jednej atrakcji może jednocześnie przebywać tylko jedna osoba.
4. Zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne i inne elementy niebędące elementami
przeznaczonymi do korzystania przez użytkowników Parku.
5. Zabrania się biegania między atrakcjami, które są zajęte przez innego użytkownika.
6. Należy zwrócić szczególna ostrożność przy opuszczaniu każdej z atrakcji.
7. Na Torze Parkour zabrania się:
a. zwisania na atrakcjach głową w dół,
b. odbijania się od ścian oraz wspinania na ściany i rusztowania atrakcji,
c. przeskakiwania z jednej atrakcji na drugą lub skoków pomiędzy jej elementami,
d. wykonywania jakichkolwiek obrotów i przewrotów na elementach konstrukcji, wyprzedzania osób
korzystających z Toru Parkour.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MAŁPIEGO GAJU:

1.W strefie małpi gaj dzieci przebywają pod ścisłą i wyłączną opieką rodziców lub opiekunów.
2.Małpi gaj przeznaczony jest dla dzieci od 1 roku życia do ukończenia 10 roku życia.
3.Na każdej ze stref może przebywać tylko jedna osoba.
4.Zabrania się siedzieć przed zjazdem ze zjeżdżalni.
5.W strefie Małpi Gaj zabrania się:
  1. popychania się, bicia i innych form przemocy,
  2. wspinania się po zewnętrznych ścianach (siatkach) konstrukcji zabawowej,
  3. wspinania się po wewnętrznych ścianach konstrukcji wokół basenu z piłeczkami,
  4. skakania ze zjeżdżalni do basenu z piłeczkami,
  5. wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnie,
  6. wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy np. obszar za konstrukcją,
  7. niszczenia i brudzenia konstrukcji, zabawek, ścian lub elementów wystroju,
  8. wchodzenia do dużego basenu z piłkami dzieci, które noszą pampersy,
6.Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.
7.Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice i opiekunowie.

Załącznik nr 1. Ochrona danych osobowych.
Niniejszym wskazuje się, że administratorem przekazanych w ramach świadczonych usług danych
osobowych oraz wizerunku jest Jump Ostróda Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Grunwaldzka 55, 14-100 Ostróda, o numerze NIP: 5662023899, REGON: 384006930. Dane kontaktowe administratora: info_ostroda@jumpworld.pl. Podstawa prawna przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o korzystanie z usług Parku Trampolin, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy, zaś w przypadku monitoringu: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (interesem tym jest bezpieczeństwo
osób i mienia). Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i realizacją umowy oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niedopełnienie spowoduje, że zawarcie i realizacji umowy nie jest możliwa. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż to jest konieczne, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych. Istnieje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Nie przekazujmy danych osobowych do Państw trzecich. Odbiorcami danych osobowych są: biuro rachunkowe oraz podmiot obsługujący technicznie monitoring. Pełny zapis polityki prywatności znajduje się na stronie: www.jumpworld.plPłatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.